:: ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ::
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
             
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยเทคนิคสตูล
- สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และโภชนาการ - สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูป สัตว์น้ำ - สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า - สาขาวิชาการบัญชี - สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า         - สาขาวิชาการบัญชี
(เปิดสอนที่วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(เปิดสอนที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา)
        - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
             
กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ