แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียน ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร (Pay-in Slip)

ปีการศึกษา 2562

01 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    ภาคเรียนที่ 1           ภาคเรียนที่ 2

02 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี      ภาคเรียนที่ 1       ภาคเรียนที่ 2

03 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี    ภาคเรียนที่ 1        ภาคเรียนที่ 2

04 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี      ภาคเรียนที่ 1      ภาคเรียนที่ 2

05 วิทยาลัยเทคนิคยะลา    ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2

06 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา     ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2

07 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2

08 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา    ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2

09 วิทยาลัยเทคนิคสตูล    ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2