แบบฟอร์ม/คำร้อง

แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
แบบคำร้องขอลงทะเบียน/ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า
แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา
แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา
แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา
แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 0
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade)
แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.)
แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง
แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา