แบบฟอร์ม/คำร้อง

แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
แบบคำร้องขอลงทะเบียน/ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า
แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา
แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา
แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา
แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 0
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade)
แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.)
แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง
แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562 (วัน เวลา ราชการ) ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด]
• ใบสมัคร [ดาวน์โหลด]
• แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป [ดาวน์โหลด]