สำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต

กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการและประกันคุณภาพ
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์
คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิชาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ
คณะวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
คณะวิชาเทคโนโลยีคหกรรม
คณะวิชาเทคโนโลยีเกษตรและประมง
ภาควิชา


นายสัมพันธ์  ทิพาพงศ์
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต