วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ที่ตั้ง เลขที่ 129-130 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  95000
โทรศัพท์ 0-7321-2471, 0-7321-3404, 0-7321-6770
โทรสาร 0-7321-3404, 0-7321-6770
Website : http://www.ytc.ac.th