คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
นายกสภาสถาบัน

ดร.สมพงค์ จตุทอง
กรรมการสภาสถาบัน

นายอาซีส เบ็ญหาวัน
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ร้อตรีจรินทร์ ธรรมรักษ์
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

นายทวี ปิยะพัฒนา
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

นายเจริญ บางเสน
กรรมการสภาสถาบัน
สอศ.เสนอตาม มาตรา ๒๓ (๓)

นายวิทยา ทองขาว
กรรมการสภาสถาบัน
สอศ.เสนอตาม มาตรา ๒๓ (๓)

รองศาตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
กรรมการสภาสถาบัน
สอศ.เสนอตาม มาตรา ๒๓ (๓)

นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร
กรรมการสภาสถาบัน
สอศ.เสนอตาม มาตรา ๒๓ (๓)

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทนผู้บริหาร

นายวิทยา ตั่นยืนยง
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทนผู้บริหาร

นายวิชิต ชูนาค
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทนครู/คณาจารย์

นายสุธา บัวดำ
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทนครู/คณาจารย์

นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์
เลขานุการสภาสถาบัน

 

นางพันธวดี นิลวิลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

 

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562 (วัน เวลา ราชการ) ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด]
• ใบสมัคร [ดาวน์โหลด]
• แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป [ดาวน์โหลด]