นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
นายกสภาสถาบัน

ดร.สมพงค์ จตุทอง
กรรมการสภาสถาบัน

นายอาซีส เบ็ญหาวัน
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ร้อตรีจรินทร์ ธรรมรักษ์
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

นายทวี ปิยะพัฒนา
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

นายเจริญ บางเสน
กรรมการสภาสถาบัน
สอศ.เสนอตาม มาตรา ๒๓ (๓)

นายวิทยา ทองขาว
กรรมการสภาสถาบัน
สอศ.เสนอตาม มาตรา ๒๓ (๓)

รองศาตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
กรรมการสภาสถาบัน
สอศ.เสนอตาม มาตรา ๒๓ (๓)

นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร
กรรมการสภาสถาบัน
สอศ.เสนอตาม มาตรา ๒๓ (๓)

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทนผู้บริหาร

นายวิทยา ตั่นยืนยง
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทนผู้บริหาร

นายวิชิต ชูนาค
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทนครู/คณาจารย์

นายสุธา บัวดำ
กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทนครู/คณาจารย์

นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์
เลขานุการสภาสถาบัน

 

นางพันธวดี นิลวิลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน