วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ที่ตั้ง เลขที่ 74  ถนนรามวิถี  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-311202, 074-313080
โทรสาร 074-313512
Website : http://www.songkhlavc.ac.th