บุคลากรประจำสถาบัน

นายมณัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

 

…………………………………………
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

 

 

…………………………………………
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

 

…………………………………………..
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

นางพิมพ์พธู แซ่ตั้น
พนักงานราชการ

นางสาวทิพวัลย์ วรเวทย์ชลิต
พนักงานราชการ

นางสาววริศรา ศรีวิลัย
พนักงานราชการ

นางสาวนภัสศรันย์ โอชาอัมพวัน
พนักงานราชการ

นางสาวรัตนากร เอี่ยมสำอางค์
พนักงานราชการ

ว่าที่ ร.ต.ญ.ศิริพร ศรีประสม
พนักงานราชการ

นายร่อเฉด เจ๊ะสัน
พนักงานราชการ

นายนุสิทธิ์ เหล็กเพ็ชร
พนักงานราชการ

นางสาวนงค์ลักษณ์ มาชู
เจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

นายณัฐธัญ กมลเจริญ
เจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
เจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นางกิติมล เกสโร
เจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นายสุชาติ สังขาชาติ
พนักงานขับรถสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นางดวงกมล ศรีรุจี
พนักงานทำความสะอาดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3