สำหรับนักศึกษา

บริการนักศึกษา

กำหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567


ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การกำหนดค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)


การขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
(1 – 29 กุมภาพันธ์  2567)


หนังสือรับรอง ก.พ. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน(ต่อเนื่อง) ปี พ.ศ. 2564 วันที่ สป.อว.พิจารณาความสอดคล้อง 1 มิ.ย. 2566

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับรองวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ก.ค.ศ. รับรองวุฒิปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 

หลักสูตร สอต.3 ที่สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิฯ ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รับรองวุฒิการศึกษา สำนักงาน ก.พ. (สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด) 2558

รับรองวุฒิการศึกษา สำนักงาน ก.พ. (สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี) 2558กำหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 

ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษา