สำหรับนักศึกษา

บริการนักศึกษา


ก.ค.ศ. รับรองวุฒิปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 

หลักสูตร สอต.3 ที่สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิฯ ลงวันที่ 30 กันยายน 2565


ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การกำหนดค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)


กำหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566


ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน  ประจำปีการศึกษา 2565


ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566


การขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
(1 – 28 กุมภาพันธ์  2566)

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565


ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน  ประจำปีการศึกษา 2566 

ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษา