เพลงกนกเปลวสีทอง

เพลงประจำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

“เพลง กนกเปลวสีทอง”

คำร้อง-ทำนอง : สุธา  บัวดำ

 

        ….คือแสงเทียนแห่งภูมิปัญญา  ที่เจิดจ้าคู่ดวงตะวัน แหล่งสร้างคนบนทาง

สร้างสรรค์ เพื่อสถาบันอาชีวะของไทย เราคือผู้สร้างชาติ เราสร้างคนให้ยิ่งใหญ่ สถาบัน

อาชีวะของไทย แหล่งร่วมใจอยู่ที่ปลายด้ามขวาน

        …เลือดม่วงขาว กนกเปลวสีทอง พวกเราทั้งผ่องร่วมอุดมการณ์ มีจิตอาสามรดก

สืบสาน มีศาสตร์มีศิลป์ คู่คุณธรรม ปลูกใจให้ล้ำค่า พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสีเขียว

แรงบันดาล ก้าวเดินรอยตามศาสตร์พระราชา

        **สถาบันอาชีวะภาคใต้ 3 ขนานนามเลื่องลือทั้งพารา สตูล ปัตตานี ยะลา สงขลา

นรา เราร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมมือ เราร่วมทำ ให้เลิศล้ำเพื่อการศึกษาไทย ผลิตผลแบ่งบาน

ขจรไกล ให้ยิ่งใหญ่กระจายทั้งแผ่นดิน

        …สะเดาช้างไม้พระราชทาน ยั่งยืนตระหง่านคู่ธรณินทร์ ปลายด้ามขวานแห่งแดน

ทักษิณ บนผืนแผ่นดินขวานทองของไทย อาชีวะสร้างชาติ เราสร้างประเทศยิ่งใหญ่

สถาบันอาชีวะของไทยศูนย์รวมใจอยู่ที่ปลายด้ามขวาน…(ซ้ำ)สถาบันอาชีวะของไทยเรา

รวมใจอยู่ที่ภาคใต้ 3