สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายเลขานุการสภาสถาบัน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


นายประเสริฐ  มณี
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

 

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562 (วัน เวลา ราชการ) ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด]
• ใบสมัคร [ดาวน์โหลด]
• แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป [ดาวน์โหลด]