สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายเลขานุการสภาสถาบัน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายนิติการ

  • ข้อกฏหมาย

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์