สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายเลขานุการสภาสถาบัน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


นายประเสริฐ  มณี
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓