สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)

INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION: SOUTHERN REGION 3

Skip to content

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายเลขานุการสภาสถาบัน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายนิติการ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-212515, 074-212517