นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  3

 

………………………………..
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

………………………………….
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกาาภาคใต้ 3

…………………………………
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3