ผู้บริหาร

ดร.ปรีชา  เวชศาสตร์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  3

………………………………..
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

………………………………….
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกาาภาคใต้ 3

…………………………………
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3