สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2564


ประกาศ สอต.3 เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


ตารางสอน และตารางเรียน ระดับปริญญาตรี


คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาตรี


แบบฟอร์ม คอศ.

  1. แบบที่ 1 รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
  2. แบบที่ 2 รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.2)
  3. แบบที่ 3 รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.3)
  4. แบบที่ 4 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.4)
  5. แบบที่ 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.5)
  6. แบบที่ 6 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (คอศ.6)
  7. แบบรายงานผลการส่งและตรวจ คอศ.2 และ คอศ.3
  8. แบบรายงานผลการส่งและตรวจ คอศ.4 และ คอศ.5

ตัวอย่างการเขียน-คอศ-2-เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตัวอย่างการเขียน คอศ4 เทคโนโลยีสารสนเทศ


 

 

 

อาจารย์ผู้สอนส่งรูปเล่มให้กับภาควิชา และให้นำส่งในรูปแบบไฟล์ pdf ให้สถาบันฯ

ตามลิงค์ http://bit.ly/kos2345_ives3

 


ข้อบังคับ/ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3


 

รวมหลักสูตรปริญญาตรี สอต.3
https://drive.google.com/drive/folders/1wLzwS92wb77qDyLP5aCrgzEa9XGGh3tt?usp=sharing