รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพ(CAR) ระดับหลักสูตร

 1. เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  [รายงาน]
 2. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา   [รายงาน]
 3. เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล   [รายงาน]
 4. เทคโนโลยีก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    [รายงาน]
 5. เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    [รายงาน]
 6. เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    [รายงาน]
 7. เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยะลา    [รายงาน]
 8. เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    [รายงาน]
 9. เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล    [รายงาน]
 10. การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสตูล    [รายงาน]
 11. เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี    [รายงาน]