สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)

INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION: SOUTHERN REGION 3

Skip to content

สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ

                  


 

เอกสารแบบฟอร์มโครงการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

  1. แบบฟอร์มโครงการเงินรายได้  วิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ภาควิชา ระดับปริญญาตรี  [Word]    [PDF]
  2. แบบฟอร์มโครงการเงินงบประมาณและเงินรายได้  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3    [Word]    [PDF]
  3. แบบฟอร์มโครงการแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3    [Word]    [PDF]
  4. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3    [Word]    [PDF]

 


บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินงานและขออนุมัติค่าใช่จ่าย ตามโครงการ/ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี/โครงการเร่งด่วน   [Word]    [PDF]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-212515, 074-212517