สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ

สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ

 


เอกสารแบบฟอร์มโครงการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

  1. แบบฟอร์มโครงการเงินรายได้  วิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ภาควิชา ระดับปริญญาตรี  [Word]    [PDF]
  2. แบบฟอร์มโครงการเงินงบประมาณและเงินรายได้  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3    [Word]    [PDF]
  3. แบบฟอร์มจัดทำโครงการประจำปี 2565 ของสถาบันฯ     [Word]
  4. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2565 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3    [Word]    [PDF]

บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินงานและขออนุมัติค่าใช่จ่าย ตามโครงการ/ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี/โครงการเร่งด่วน   [Word]    [PDF]