วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ที่ตั้ง  เลขที่ 100 หมู่ที่ 5  บ้านบาโงยบาแด  ตำบลสะเตงนอก  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 9500
โทรศัพท์ 0-7327-4806
โทรสาร 0-7327-4803
Website : http://www.yvc.ac.th
E-mail : ad_yvc@hotmail.com