ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กำหนดว่า “สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาให้กระทำได้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” และตามมาตรา 16 ให้สถาบันตามมาตรา 15 เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชำนาญการปฏิบัติการสอน การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

ต่อมาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่         ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๓ โดยมีหลักการสำคัญ ๕ ประการ คือ

๑.  ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

๒.  การกระจายอำนาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา

๓.  ตอบสนองความต้องการการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

๔.  การประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีชั้นสูง จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการอาชีวศึกษา

๕.  การประกันคุณภาพและการกำกับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล

จากประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ทำการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเข้าร่วมจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา จนสามารถเสนอ (ร่าง) กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ผ่านคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ และประกาศกฎกระทรวง ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ จึงได้รับการแต่งตั้งตามกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วยสถานศึกษา จำนวน ๙ แห่ง ดังต่อไปนี้

๑. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

๓. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

๔. วิทยาลัยประมงปัตตานี

๕. วิทยาลัยเทคนิคยะลา

๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

๗. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

๘. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

๙. วิทยาลัยเทคนิคสตูล

จัดหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กำหนด ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

๓. ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

 

ที่ตั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-212515, 074-212517 (สำนักงานชั่วคราว ภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)

 

คณะผู้บริหาร

ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557

นายสมพงค์  จตุทอง   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562

นายสมพงค์  จตุทอง   ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นายประเสริฐ  มณี    รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นายสัมพันธ์  ทิพาพงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นางพันธวดี  นิลวิลัย ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 (19 ก.ค. 62 – 29 ม.ค. 63)

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ปี พ.ศ. 2563  (30 ม.ค. 63 – 2 มิ.ย. 63)

นายปรีชา  เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร

และประมงปัตตานี

รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นายปรีชา  เวชศาสตร์    ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นายประเสริฐ  มณี       รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นางสาธิตา  ทันตเวช     รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นางอำพา  กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

นายนิพนธ์  บุญสกันต์    ผู้อำนวยสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

ปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า           วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า           วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์       วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์       วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สาขาวิชาการบัญชี                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

สาขาวิชาการตลาด                 วิทยาลัยเทคนิคสตูล

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์       วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร

และประมงปัตตานี

ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง        วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า           วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์       วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต        วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน        วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่