คณะกรรมการบริหารสถาบัน

คณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2559

 

…………………………..
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ประธานกรรมการ

 

………………………………..
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
กรรมการ

 

ดร.มหิศร ปัตนราษฎร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
กรรมการ

 

นางสาธิตา ทันตเวช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
กรรมการ

 

นายน้ำมนต์  โฆสะโก
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
กรรมการ

 

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
กรรมการ

 

ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
กรรมการ

 

นายอิสมัน อิสสะมะแอ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
กรรมการ

 

ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
กรรมการ

 

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
กรรมการ

 

 

ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล
กรรมการ

 

นายประยุทธิ์ แดงขาว
ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
กรรมการ

 

นางสุภาณี เจริญลาภ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล
กรรมการ

 

……………………………….
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
กรรมการและเลขานุการ

 

…………………………………
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ