คณะกรรมการบริหารสถาบัน

คณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2559

ดร. สมพงค์ จตุทอง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ประธานกรรมการ

นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
กรรมการ

ดร.มหิศร ปัตนราษฎร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
กรรมการ

ดร.พูลสุข ธัชโอภาส
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
กรรมการ

นายประสิทธิ์ ทองรัศมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
กรรมการ

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
กรรมการ

ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
กรรมการ

นายอิสมัน อิสสะมะแอ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
กรรมการ

ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
กรรมการ

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
กรรมการ

นายธีระสิทธิ์ แสงขำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล
กรรมการ

นายประยุทธิ์ แดงขาว
ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
กรรมการ

นางสุภาณี เจริญลาภ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล
กรรมการ

นายประเสริฐ มณี
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
กรรมการและเลขานุการ

นางพันธวดี นิลวิลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562 (วัน เวลา ราชการ) ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด]
• ใบสมัคร [ดาวน์โหลด]
• แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป [ดาวน์โหลด]