สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการและดูแลนักศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ และการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้