ปรัชญา/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

เป็นคนดี มีจิตอาสา เปี่ยมวิชาชีพ

ค่านิยมองค์กร

ร่วมสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม

 

สมรรถนะหลักขององค์กร

1. จัดการอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และขยายความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนรวมทั้งเครือข่ายทางวิชาการในการจัดการอาชีวศึกษา

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมืออาชีพ รวมทั้งบการพัฒนาหลักสูตรที่สมัยและจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

3. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านอาชีวศึกษา ยกระดับประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อการเรียนสมัยใหม่ การจัดทำฐานข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

4. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับฝีมือระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพตามความต้องการของ ภูมิภาคและประเทศ

5. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ตลอดถึงการจัดการอาชีวศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมความรักชาติ ทะนุบำรุงศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และน้อมนำศาสตร์พระราชา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

7. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) และการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล