กองทุนสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

กองทุนสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร


     แบบฟอร์มยืนยันการบริจาคเงิน


หมายเหตุ
1. บริจาคให้ กองทุนสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้สิทธิลดหย่อยภาษี

2. กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินและแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การบริจาคส่งกลับไปที่ “งานการเงิน” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เลขที่ 7 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074 212 515 , 074 212 517 กด 1 (ติดต่องานการเงิน)