ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

สรุปรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์

1 สร้างและหาประสิทธิภาพตู้พ่นละอองแอลกอฮอล์ด้วยระบบอัตโนมัติ  [เอกสารรายงาน]
2 อุปกรณ์ปอกสายไฟแรงสูง [เอกสารรายงาน]
3 พัฒนาและหาประสิทธิภาพWatt Power Energy Meter แสดงผลผ่าน App Blynk  [เอกสารรายงาน]
4 พัฒนาและหาประสิทธิภาพตู้ควบคุมปั๊มน้ำ เปิด-ปิด ผ่านสมาร์ทโฟน  [เอกสารรายงาน]
5 เครื่องมือช่วยในการปอกสายและพันเกลียวด้วยสว่านไฟฟ้า  [เอกสารรายงาน]
6 ตู้สลับการทำงานเครื่องปรับอากาศ  [เอกสารรายงาน]
7 พัฒนาระบบแจ้งค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับ อากาศภายในห้อง Server ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์  [เอกสารรายงาน]
8 พัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องบดหลอดฟลูออเรสเซนต์  [เอกสารรายงาน]
9 เว็บไซต์คลังข้อมูลมิเตอร์ชํารุด  [เอกสารรายงาน]
10 พัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องร้อยสายไฟ  [เอกสารรายงาน]
11 สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องวัดระยะสายไฟฟ้าชนิด VAF และTHW สำหรับตัดแบ่งจําหน่าย  [เอกสารรายงาน]
12 เครื่องวัดอุณหภูมิตู้ MDB ส่งข้อมูลทางแอพพลิเคชั่น LINE  [เอกสารรายงาน]
13 โปรแกรมเก็บข้อมูลมิเตอร์ชำรุด  [เอกสารรายงาน]
14 เครื่องแจ้งเตือนแก๊สรั่วไหลผ่าน Alarm และ Application Line  [เอกสารรายงาน]
15 โปรแกรมเก็บข้อมูลคลังมิเตอร์ชํารุดออนไลน์  [เอกสารรายงาน]
16 สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องฉายไฟ แสงสว่าง  [เอกสารรายงาน]
17 ชุดอุปกรณ์ระบายความร้อนตัวกระจายสัญญาณ WiFi  [เอกสารรายงาน]
18 อุปกรณ์ตอกแท่งกราวดน์ร็อคด้วยระบบกระแทก   [เอกสารรายงาน]
19 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายส่งทางแอพพลิเคชั่นไลน์  [เอกสารรายงาน]
20 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพไม้Test Smoke Detector  [เอกสารรายงาน]
21 การพัฒนาออกแบบเครื่องสวมอัดแบบแม่แรง  [เอกสารรายงาน]
22 การพัฒนาออกแบบเครื่องมือถอดดุมล้อ  [เอกสารรายงาน]
23 การพัฒนาออกแบบเครื่องยกชุดเกียร์รถยนต์  [เอกสารรายงาน]
24 การพัฒนาออกแบบเครื่องมือถอดหัวฉีดแบบเฉพาะ  [เอกสารรายงาน]
25 การพัฒนาออกแบบสร้างเครื่องมือถอดน็อตล้อแบบหมุนเร็ว    [เอกสารรายงาน]
26 พัฒนาออกแบบเครื่องมือเตือนระบบน้ำหมุนอัตโนมัติ  [เอกสารรายงาน]
27 การพัฒนาออกแบบเป่าผ้าคลัทช์    [เอกสารรายงาน]
28 การพัฒนาออกแบบเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยรีโมท    [เอกสารรายงาน]
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสกอและผงกึ่งสําเร็จรูปโดยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมท    [เอกสารรายงาน]
33 การทดแทนแป้งมันเทศสีม่วงและการประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในการผลิตแครกเกอร์    [เอกสารรายงาน]
35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์เสริมแคลเซียมจากเปลือกกุ้ง    [เอกสารรายงาน]
40 เครื่องล้างสะอาดแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติ    [เอกสารรายงาน]
41 ชุดปฏิบัติงานเชื่อม    [เอกสารรายงาน]
42 เครื่องปอกและแยกเปลือกกระเทียม    [เอกสารรายงาน]
43 ชุดปฏิบัติงานลับดอกสว่าน    [เอกสารรายงาน]


ประเภทนวัตกรรม

29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ยอเสริมสาหร่ายผมนางไขมันต่ำ    [เอกสารรายงาน]
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บิสกิตจากแป้งสาเก    [เอกสารรายงาน]
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตูเลจากแป้งเผือก    [เอกสารรายงาน]
34 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวงอกจากข้าวสังข์หยด    [เอกสารรายงาน]
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พานาคอตต้านมแพะพลังงานต่ำ    [เอกสารรายงาน]
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คัพเค้กแป้งฟักทองลดพลังงาน    [เอกสารรายงาน]
39 กระติกรักษาอุณหภูมิวัคซีนขนาดเล็กโดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริกโมดูล    [เอกสารรายงาน]


ประเภทงานวิจัย

38 การวิเคราะห์สภาวะอากาศในห้องผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ    [เอกสารรายงาน]
44 ศึกษากลยุทธ์ในการจัดการและการวางระบบบัญชี : กรณีศึกษาร้าน KFC สาขาวชิรา    [เอกสารรายงาน]
45 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตในปี 2563 ในเขตอำเภอเมืองสงขลา    [เอกสารรายงาน]
46 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) องค์การบริหารส่วน ตําบลนาหว้า อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา    [เอกสารรายงาน]
47 ศึกษาระบบบัญชีสถานบริการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) : กรณีศึกษาสถานตรวจสภาพรถทรัพย์ดีหลวง 2 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา    [เอกสารรายงาน]
48 ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express เพื่อการจัดทำบัญชีของสำนักงานวันวิสาการบัญชี     [เอกสารรายงาน]
49 ศึกษาการบริหารงานและกระบวนการจัดทำงบการเงินของห้างหุ้นส่วนสามัญสำนักงาน เอทีเอส     [เอกสารรายงาน]
50 ศึกษาการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของผู้ประกอบลการ SMEs ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา     [เอกสารรายงาน]
51 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี : กรณีศึกษาสำนักงานนพรัตน์การบัญชี     [เอกสารรายงาน]
52 ศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่างตาขาว จังหวัดตรัง     [เอกสารรายงาน]
53 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำประกันอุบัติเหตุและสุขภาพกรณีศึกษาบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา     [เอกสารรายงาน]
54 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาใบขลู่เสริมหญ้าหวาน     [เอกสารรายงาน]
55 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิลอบกรอบปรุงรสโดยใช้ไมโครเวฟ     [เอกสารรายงาน]
56 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันปลาแผ่นโดยใช้แป้งกล้วยน้ำว้า     [เอกสารรายงาน]
57 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกยอทดแทนผักสามชนิด     [เอกสารรายงาน]