ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

 


กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
กลุ่มงานเผยแพร่และสารสนเทศงานวิจัย
กลุ่มงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา


ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติการขอสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

แบบฟอร์มพิจารณาค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3.pdf

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 .docx