ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
กลุ่มงานเผยแพร่และสารสนเทศงานวิจัย
กลุ่มงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา