สำนักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

 


กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาครูและคณาจารย์
กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา