สัญลักษณ์ของสถาบัน

ตราสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓


สัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓