Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม)

การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนสำหรับเจ้าหน้า

หนังสือเวียน

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม)

การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนสำหรับเจ้าหน้า

Facebook IVES3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-212515, 074-212517