Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงการแต่งกายผ้าทอพื้นเมืองสงขลา

บันทึกข้อตกลงการแต่งกายผ้าทอพื้นเมืองสงขลา ระหว่าง

การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจ

หนังสือเวียน

บันทึกข้อตกลงการแต่งกายผ้าทอพื้นเมืองสงขลา

บันทึกข้อตกลงการแต่งกายผ้าทอพื้นเมืองสงขลา ระหว่าง

การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจ

Facebook IVES3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-212515, 074-212517