Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง รายชื่อผู

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง รับสมัครบ

หนังสือเวียน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง รับสมัครบ

Facebook IVES3

เอกสารแบบฟอร์มโครงการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ

เอกสารแบบฟอร์มโครงการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 1. แบบฟอร์มโครงการเงินรายได้  วิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
  ภาควิชา ระดับปริญญาตรี  [Word]    [PDF]
 2. แบบฟอร์มโครงการเงินงบประมาณและเงินรายได้
  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3    [Word]    [PDF]
 3. แบบฟอร์มโครงการแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี
  ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3    [Word]    [PDF]
 4. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ
  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3    [Word]    [PDF]

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563 สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  [PDF]

Action Plan การจัดทำองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  [PDF]

เอกสารประการอบรม (คุณนุชนภา นื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ)

 1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน [PDF]
 2. ระบบประกันคุณภาพ คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร [PDF]
 3. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ [PDF]

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-212515, 074-212517