Skip to content

สรุปยอดผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 ระบบออนไลน์

ข้อมูล ณ วันที่   19   กุมภาพันธ์    2563  เวลา 16:00 น.  ยอดผู้สมัครรวม     92     คน

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี)  มีผู้สมัคร   1   คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี)  มีผู้สมัคร   23   คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี)  มีผู้สมัคร   12   คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี)  มีผู้สมัคร  15  คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ (วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี)  มีผู้สมัคร   7   คน

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (วิทยาลัยเทคนิคยะลา)  มีผู้สมัคร   7   คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคนิคยะลา)  มีผู้สมัคร   6   คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา)  มีผู้สมัคร   3   คน

สาขาวิชาการบัญชี  (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา)   มีผู้สมัคร   2   คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)  มีผู้สมัคร   15   คน

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (วิทยาลัยเทคนิคสตูล)  มีผู้สมัคร   1   คน

ตรวจสอบรายชื่อและการชำระเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน

หลักสูตรการอบรมให้บุคลากรภายใน สอศ.

หลักสูตรการอบรมให้บุคลากรภายใน สอศ. เอกสารเพิ่มเติ

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษ

การแข่งขัน Young Inventors Challenge (YIC) 2020

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน Young Inventors Challenge

Facebook IVES3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-212515, 074-212517