การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ บริษัท 24 คอมมูนิเคชั่น จำกัด

📌 สถาบันการอาชัวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ บริษัท 24 คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายมนัส ชัชวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท 24 คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และนายโสภณ ธรรมโชเต วิศวกรระบบ บริษัท 24 คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และรองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักฯ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือในด้านวิชาการ พัฒนาคณาจารย์ ครู และนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาอาชีพและธุรกิจบริการของสถานประกอบการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปรับตัวให้เข้ากับการเรียนระบบทวิภาคี เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาอาชีพและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสาขาอาชีพและธุรกิจบริการของสถานประกอบการ พร้อมทั้งฝึกฝนให้นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพและธุรกิจบริการกับสถานประกอบการต่อไป
✦ PR-ives3 : Phichayaphat Nunthip
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
❇️ Line ID : pr-ives3
🗓 Date : 19 พฤษภาคม 2565

About Post Author