ประชุมผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าส่วนราชการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2566

                         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าส่วนราชการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือข้อราชการและคำแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                         นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าส่วนราชการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ภาคใต้ 3 เข้าร่วมการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการที่มีอยู่ภายในสถาบัน หัวหน้าส่วนราชการวิทยาลัยได้ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสอน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จึงมุ่งหวังที่จะนำผลการประชุมนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาสถาบันให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในอนาคต
                        คณะผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)

About Post Author