ประชุมหัวหน้าภาควิชา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมหัวหน้าภาควิชา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) และ On-site ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบหมายให้ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้ชำนาญการด้านยุทธศาสตร์ฯ นางกุลนรี สุขสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าภาควิชาระดับปริญญาตรี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อหารือข้อราชการและวางแผนดำเนินงานเตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
และร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
– พิจารณา (ร่าง) รายละเอียดและปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2567
– พิจารณา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระดับภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2567
● โทร. 074-212515, 074-212517 กด 0
-• 👨  Admin IVES3: ร่อเฉด  เจ๊ะสัน

About Post Author