ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ประธานกรรมการ ทำหน้าหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการวิชาการ และตัวแทนหัวหน้าภาควิชาระดับปริญญาตรี ร่วมหารือข้อราชการต่าง ๆ และร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ :
🔻 พิจารณา กลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
🔻 พิจารณา (ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2566
🔻 พิจารณา (ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการพิจารณาและวางแผนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในสายงานที่เลือกได้ดียิ่งขึ้น
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip
Admin IVES3: นายร่อเฉด  เจ๊ะสัน

About Post Author