งานบัญชี

งบทดลองสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือน ตุลาคม 2560

เดือน พฤศจิกายน 2560

เดือน ธันวาคม 2560

เดือน มกราคม 2561

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

เดือน มีนาคม 2561

เดือน เมษายน 2561

เดือน พฤษภาคม 2561

เดือน มิถุนายน 2561

เดือน กรกฎาคม 2561

เดือน สิงหาคม 2561

เดือน กันยายน 2561


ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน ตุลาคม 2561

เดือน พฤศจิกายน 2561

เดือน ธันวาคม 2561

เดือน มกราคม 2562

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เดือน มีนาคม 2562

เดือน เมษายน 2562

เดือน พฤษภาคม 2562

เดือน มิถุนายน 2562

เดือน กรกฎาคม 2562

เดือน สิงหาคม 2562

เดือน กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2562

____________________________________________________________________________________________

ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน ตุลาคม 2562

เดือน พฤศจิกายน 2562

เดือน ธันวาคม 2562

เดือน มกราคม 2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

เดือน มีนาคม 2563

เดือน เมษายน 2563

เดือน พฤษภาคม 2563

เดือน มิถุนายน 2563

เดือน กรกฏาคม 2563

เดือน สิงหาคม 2563

เดือน กันยายน 2563

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่1-16)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2563


ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือน ตุลาคม 2563

เดือน พฤศจิกายน 2563

เดือน ธันวาคม 2563

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.