ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ

เอกสาร ศธ 0601-5448