กำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย

กำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย

เอกสารเพิ่มเติม ศธ 0601-5696