ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร

  1. สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หัวข้อ การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 4
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวข้อ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
  3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หัวข้อ “หลักสูตรผู้บริหาร”
  4. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หัวข้อ “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 4 (Development Administrator in Digital Era – DAD)

เอกสารเพิ่มเติม ศธ 0601-6999

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.