ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้บุคลากร จำนวน 3 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้บุคลากร จำนวน 3 หลักสูตร

  1. คณะวิทยากรเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การเรียนรู้ที่มีค่าการศึกษาที่แตกต่าง”
  2. บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดอบรมด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร
  3. สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ จัดหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 188

รายละเอียดเพิ่มเติม ศธ 0601-7024

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.