ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “IDP+IS พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5
  2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 4

รายละเอียด ศธ 0601-7801

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.