ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. กรมบัญชีกลาง จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21 Century World เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย Code Monkey รุ่นที่ 2

รายละเอียด ศธ 0601.8106

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.