ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้บุคลากรในสังกัด สอศ.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้บุคลากรในสังกัด สอศ.เข้ารับการอบรม 3 แห่งดังนี้

  1. มหาวิทยาสวนดุสิต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องกรณ์
  2. สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  หลักสูตร การผลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 3
  3. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศษสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

[เอกสารเพิ่มเติม]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.