ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้บุคลากรในสังกัด สอศ.เข้ารับการอบรม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้บุคลากรในสังกัด สอศ.เข้ารับการอบรม 2 แห่ง ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2
  2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Development Road Map: TRM)

เอกสารเพิ่มเติม

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.