ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 , ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งจะดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.