ประชุมผู้บริหารส่วนราชการภายใน สอต.3 ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมผู้บริหารส่วนราชการภายใน สอต.3 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (เป็นประธานที่ประชุม) พร้อมด้วย นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาธิตา ทันตเวชศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ รศ.ดร. อัศวิน พรหมโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พรหมมนตรี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะผู้บริหารส่วนราชการภายใน สอต.3 บุคลากรเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ อาทิ
🌺 วาระแจ้งเพื่อทราบ
– การพัฒนาครู ( การศึกษาต่อปริญญาโท)
🌺 วาระเสนอเพื่อพิจารณา
– พิจารณาการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
– พิจารณาการจัดทำปกประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
🌺 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
– รับทราบ โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี
– รับทราบ เครื่องแต่งกายนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
– รับทราบ การจัดสรรค่าวัสดุการศึกษารายหัว นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563
– รับทราบ สรุปสถานะเงินรายได้จากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
– รับทราบ ปฏิทินการศึกษา และการรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
– รับทราบ การจัดทำคำสั่งวิทยาลัย เรื่อง มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
– รับทราบ การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม”
– รับทราบ การบันทึกลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
– รับทราบ การบันทึกลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
– รับทราบ การบันทึกลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
🤵‍♂️PR ↬ งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th