ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2564

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะกรรมการวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อราชการ ดังนี้
🔺 พิจารณาเห็นชอบในการให้ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำปปีการศึกษา 2563
🔺 พิจารณาเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
🔺 พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2564
🔺 พิจารณาเห็นชอบปรับแผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพ : พศิน รัตรอุบลธนา
ข่าว : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517