ตราและสัญลักษณ์สถาบันฯ

ตราสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓


สัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓