ติดต่อเรา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-212515 , 074-212517

email : veis3.go.th@gmail.com

Website: http://www.ives3.ac.th