กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายร่อเฉด  เจ๊ะสัน
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ