นายร่อเฉด  เจ๊ะสัน
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ