ประชุมคณะทำงานร่วมฯ เพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงคอ่านต่อ