คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมน…

read more

มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน

มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าก…

read more

การจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ส่วนราชการ

การจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาข…

read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กร…

read more

แจ้งขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แจ้งขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัด…

read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้…

read more