แบบประชาพิจารณ์(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)

แบบประชาพิจารณ์(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสถา…

read more

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3…

read more

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค…

read more

งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2

งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันก…

read more

บรรยายเรื่องบทบาทหน้าและหน้าที่และผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ให้กับครูและบุคลากรของ วท.ปน.

ดร.สมพงค์ จตุทอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได…

read more