คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ

คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมน…

read more

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ป…

read more

คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมน…

read more

มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน

มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าก…

read more

การจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ส่วนราชการ

การจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาข…

read more