การรับรองคุณวุฒิ ของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (หลักสูตรใหม่ 2558 และ 2559) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว

การรับรองคุณวุฒิ ของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (หลักสูตรใหม่ 2558 และ 2559) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว

สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตร-สอศ-ภาคใต้-3-ส่ง กพ

ที่ นร 1004.3/00375    การรับรองคุณวุฒิ

ที่ นร 1004.3/00079    การรับรองคุณวุฒิ

ที่ นร 1004.3/00060   การรับรองคุณวุฒิ

ที่ นร 1004.3/00041   การรับรองคุณวุฒิ

ที่ นร 1004.3/00019   การรับรองคุณวุฒิ 

About Post Author